شوپا تری ۳۰٪

تری اتانول آمین لوریل اتر سولفات ۳۰% یک سورفکتانت آنیونیک به شکل مایع شفاف زرد رنگ است. این ترکیب به علت دارا بودن PH حدود خنثی در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی نظیر شامپوها، لوسیون های پوست و در اکثر مایعات شوینده و پاک کننده … مورد استفاده قرار می گیرد.

Technical Details

Triethanolamine Lauryl Ether Sulphate
Chemical Name
38/10534
Registration M.O.H. No.
Basis: Natural Fatty alcohol C12 – C14 + 2mol E-O
Basis
Colorless clear viscose liquid
Appearance
Anionic
Character
512 g/mol
Molar Mass
30 ± 1
Active Matter
3 % max.
Sodium Chloride
Formaldehyde 0.1%
Preservative
7.5 max. pH(10% aq. Solution)
PH (3% aq. Solution)
Triethanolamine lauryl ether Sulphate 30% can be used in many types of products, in liquid shampoos, bubble bath, cleansing agents.
Application
The product to be protected from frost. preferred storage temperature 20 - 40°C
Storage